Клъстер за развитие и обучение на лекари по дентална медицина

Развитие на клъстери в България

На 22.11.2017 г. СДРУЖЕНИЕ КЛЪСТЕР ЗА РАЗВИТИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА ЛЕКАРИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.009 Развитие на клъстери в България.

Основната целта на проектното предложение е осигуряване на информираност на широк кръг стоматолози и зъботехници и запознаването им с последните достижения на технологиите и иновативни методи за зъболечение. Обмяна на опит, научноизследователска дейност, споделяне на ноу­хау, внедряване на нови методи за лечение, както и обучение за работа с високотехнологична апаратура.

Начало на проекта: 22.11.2017г.

Край на проекта: 22.01.2019г.

Стойност на проекта: 2 125 877.60лв., от които 1 274 208.92лв. европейско и 224 860.40лв. национално съфинансиране.